جای قاشق چنگال رومیزی

جای قاشق چنگال رومیزی

جای قاشق چنگال برای استفاده در سلف سرویس می باشد واز پروفیل استیل ساخته می شود.